SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 796-545-015

 

§ Reklamacja

1.      Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2.      Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 

a)     pisemnie na adres: ul. 28 Czerwca 1956r. 231/239, Poznań 61-485 

b)     w formie elektronicznej na adres: info@funnight.eu

4.     Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.     Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

6.     W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

 

§ Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.     Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

c)      w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

d)      w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 

e)      w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym  opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

f)       w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

g)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić  dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi  Sprzedawca nie ma kontroli;

h)      w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu  dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

i)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o  prenumeratę;

k)      zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

l)      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

2.     Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie.

3.     Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia. 

4.     Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5.     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

6.     Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzez od Klienta.

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU KUPIONEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 

 

 

 

1. Dane Sprzedawcy:

 

Hettner Company Sp. z o.o.

 

 ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, (NIP) 783-179-78-03,

 

 

 

ADRES DO DORĘCZEŃ: ul. 28 Czerwca 1956r. 231/239, Poznań 61-485.

 

 

2. Dane Klienta: podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e­mail oraz telefon do kontaktu. Brak powyższych danych może znacznie utrudnić i opóźnić rozpatrzenie reklamacji. Sprzedawca może wykorzystać poniższe dane do kontaktu z Klientem celem rozpatrzenia reklamacji.

 

................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Informacje o umowie: Brak wymaganych danych może znacznie utrudnić i opóźnić rozpatrzenie reklamacji.

3a. Data zawarcia umowy (złożenia zamówienia):

 

.........................................

 

dzień – miesiąc ­ rok

3b. NR Paragonu/ NR Faktury:

 

……………………………………

3d. Wybrany sposób płatności:

 

……………………………………

3e. Wybrany sposób dostawy i koszt dostawy:

 

……………………………………

3f. Data otrzymania przesyłki z zamówionym towarem:

 

……………………………………

4. Przyczyna reklamacji: Wskazać, dlaczego zdaniem Klienta dostarczony towar jest niezgodny z umową, na czym polega wada, czy wada istniała od początku wydania rzeczy Klientowi, kiedy i w jakich okolicznościach towar zaczął wykazywać wadę, czy wada ma charakter stały czy okresowy (powracający), jakie działania podjął Klient w celu eliminacji wady.

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..………..

 

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……….. …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

5. Roszczenie Klienta: Wskazać jedno roszczenie z tytułu gwarancji lub rękojmi.

o Wymiana

o Usunięcie wady

o odstąpienie od umowy

6. Uwagi dodatkowe: Jeżeli mają Państwo dodatkowe uwagi, prosimy o podanie ich w tym miejscu. Jeżeli w punkcie 5. Roszczenie Klienta wybrano pozycję „obniżenie […] ceny towaru”, prosimy o podanie proponowanej kwoty obniżki.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

..................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................

7. Miejscowość i data:

 

 

 

 

....................................................................

8. Podpis

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres korespondencyjny, podany w pkt 1. lub na adres e­mail Sprzedawcy, określony w Regulamin.

 

 

 

 

 

TEL.  Kontaktowy: +48 7 9 6 - 5 4 5 - 0 1 5

 

e-mail: info@funnight.eu

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password